Verzuim organiseren

Schakel Verzuimmanagement helpt organisaties om meer grip op verzuim te krijgen. We helpen je om een optimaal verzuimbeleid te realiseren en adviseren wat de beste strategische aanpak is. Een goed en persoonlijk verzuimbeleid zorgt ervoor dat medewerkers duurzamer inzetbaar zijn en blijven.

Casemanagement

Met Casemanagement wordt het totale proces rond verzuim bewaakt volgens de Wet verbetering poortwachter. Alle acties vanaf de eerste ziekmelding tot een eventuele einde wachttijd bij 2 jaar ziekte. Ook kunnen we signaleringen afgeven over het verstrijken van wettelijk verplichte termijnen.

Een casemanager vervult een ondersteunende en signalerende rol. Hij of zij is goed op de hoogte van regelgeving, wetten en procedures en is de schakel tussen opdrachtgever, leidinggevende, werknemer en bedrijfsarts.

Nadert je langdurig zieke werknemer het einde van de 104 weken? Onze casemanagers kunnen contact onderhouden met UWV voor aanvraag WIA-uitkering of ontslagaanvraag.

Ben je eigen risicodrager en wil je weten wat de casemanagers ná 2 jaar ziekte voor je kunnen betekenen in bijvoorbeeld herbeoordeling WGA of ziek uit dienst? Neem dan contact met ons op.

De inzet van een casemanager binnen jouw organisatie is maatwerk. Hiervoor zijn verschillende contractvormen aanwezig. Bespreek met ons je wensen en wij zullen aangeven wat het beste past en wat de kosten zijn.

Arbeidsdeskundige dienstverlening

Een arbeidsdeskundige is specialist op het gebied van belasting en belastbaarheid: wat wordt van een werknemer gevraagd in een bepaalde functie en wat kan iemand aan? Daarnaast is een arbeidsdeskundige expert op het gebied van wet- en regelgeving en kan hij of zij werkgevers ondersteunen bij de aanpak van complexe verzuimkwesties.

Je kunt onze arbeidsdeskundigen inschakelen voor:

  • Arbeidsdeskundig onderzoek
  • Het arbeidsdeskundig 1e spoor traject
  • Langdurige of complexe verzuimvraagstukken
  • 13e week-check
  • Werkplekonderzoek
  • Loonwaardebepaling
  • Haalbaarheidsonderzoek 2e spoortraject

Arbeidsdeskundig onderzoek

Een arbeidsdeskundig onderzoek wordt in de regel tegen het einde van het eerste ziektejaar aangevraagd of wanneer de bedrijfsarts aangeeft dat een werknemer niet terug kan keren in zijn of haar eigen functie. Tijdens het onderzoek wordt beoordeeld wat de mogelijkheden van de werknemer zijn op basis van vastgestelde (medische) beperkingen. Is de werknemer nog in staat het eigen werk uit te voeren? Zijn eventueel aanpassingen nodig? Als blijkt dat dit niet mogelijk is, dan wordt onderzocht of er andere passende functies aanwezig zijn bij de eigen werkgever of elders op de arbeidsmarkt (een 2e spoortraject).

Het Arbeidsdeskundig onderzoek wordt uitgevoerd op de werkplek. De arbeidsdeskundige heeft eerst gesprekken met zowel leidinggevende als werknemer. Niet alleen worden de persoonlijke kwaliteiten en vaardigheden van de werknemer in kaart gebracht, ook wordt de werkplek bezocht om de werksituatie op locatie in kaart te brengen. Hiervan wordt een rapport opgesteld met daarin de bevindingen, conclusie en advies aan werkgever en werknemer. Na het verrichte onderzoek is de arbeidsdeskundige uiteraard te raadplegen voor aanvullend advies en/of toelichting. Deze nazorg is uiteraard kosteloos!

Het arbeidsdeskundig 1e spoor traject

Heb jij als werkgever zelf de touwtjes in handen bij verzuimbegeleiding en wil je meer grip op het re-integratieproces? Het arbeidsdeskundig 1e spoor traject zorgt ervoor dat mogelijk langdurig verzuim wordt voorkomen.

Met het arbeidsdeskundig 1e spoor traject controleert onze arbeidsdeskundige de voortgang van het re-integratieproces op belangrijke momenten gedurende het ziekteverzuim van jouw medewerker.

Het arbeidsdeskundig 1e spoor traject kan worden ingezet bij verzuimdossiers die langdurig zijn, dreigen langdurig te worden of op een andere manier complex zijn. Het traject zal starten in de derde maand van het betreffende ziektejaar. Onze arbeidsdeskundige controleert op de aanwezigheid van een Plan van Aanpak, de mogelijkheid tot een vervroegde WIA en of er mogelijk sprake is van een arbeidsconflict. Overzicht van het traject:

Maand 3: onze arbeidsdeskundige komt op locatie om onder andere het dossier te controleren en de situatie te beoordelen.

Maand 6: de volledigheid van het dossier wordt besproken, de status van het Plan van Aanpak wordt bekeken en de mogelijkheid tot het vervroegd inzetten van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Maand 9: controleren van het dossier naar aanleiding van het contactmoment in maand drie en zes en de eventuele inzet van een arbeidsdeskundig onderzoek.

Langdurige of complexe verzuimvraagstukken

Heb je een langdurige zieke of een complexe situatie waarbij je de grip dreigt te verliezen? Soms kan het helpen als er met een arbeidsdeskundige bril naar de situatie wordt gekeken. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten. De arbeidsdeskundige helpt je om de verzuimdossiers op orde te brengen, knelpunten op te lossen en verschillende mogelijkheden of scenario’s te onderzoeken waarmee het probleem opgelost kan worden. Dit kan bij jou op locatie of bij ons op kantoor.

13e week-check

Voldoet jouw dossier aan de processtappen van Wet verbetering poortwachter? Bij langdurig verzuim kun je na ongeveer drie maanden een arbeidsdeskundige inschakelen om een inschatting te geven van het verloop wat betreft herstel en werkhervatting. Zo voorkom je dat verzuim langer duurt dan noodzakelijk. Deze 13e weeks dossierchecks zijn korte evaluaties van het verloop van het dossier, gemiste kansen, controle van de noodzakelijke documenten en leveren altijd een concreet advies op.

Werkplekonderzoek

Voldoet de werkplek aan de eisen om werknemers goed te laten functioneren? Denk aan de stand van het bureau, toetsenbord, stoel, hulpmiddelen in de zorg, PBM’s, etc. In dit onderzoek is alles gericht op het voorkomen of verhelpen van gezondheidsklachten. Je ontvangt een gericht advies voor het optimaliseren van de werksituatie.

Loonwaardebepaling

Als een werknemer bij jouw organisatie of bij een ander bedrijf re-integreert, dan wil je in sommige situaties weten wat de loonwaarde is. Bijvoorbeeld om een nieuw inkomen te kunnen bepalen wanneer je werknemer nog maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt is of een andere functie gaat uitoefenen. Ook kun je ermee vaststellen of er aanspraak gemaakt kan worden op eventuele loonkostensubsidie en loondispensatie.

Een arbeidsdeskundige van Schakel geeft je een objectief oordeel over de loonwaarde van een werknemer. Hierbij maken wij gebruik van een gevalideerde, officiële arbeidsdeskundige methodiek. Net als bij een Arbeidsdeskundig Onderzoek bezoeken wij de werkplek en brengen wij de functie in kaart. Daarnaast kijken wij naar het huidige functioneren van de werknemer om vervolgens tot een loonwaardebepaling te komen.

Haalbaarheidsonderzoek 2e spoortraject

Is re-integratie in een 2e spoortraject realistisch? Een haalbaarheidsonderzoek helpt je te onderbouwen of iemand met een bestaande arbeidsbeperking die gaat re-integreren, daadwerkelijk geschikt is om te re-integreren in een bepaalde functie. Wanneer er twijfel is over de slagingskans van een 2e spoortraject, kan een Haalbaarheidsonderzoek uitkomst bieden. Als blijkt dat er voor jouw werknemer onvoldoende kansen op de arbeidsmarkt zijn, helpt dit document je bij het aanvragen van een vervroegde WIA-beoordeling. Met dit onderzoek voorkom je dus mogelijke kosten als blijkt dat er binnen een 2e spoor geen kansen zijn.

Benieuwd naar de beste strategie voor jouw verzuimvraagstuk?

Maak vandaag nog een afspraak! Of bel voor meer informatie: 085 – 902 39 99.